Recente jaarrekeningen

Balans per 31-12-2017 31-12-2018
           
Activa          
           
Geldmiddelen en effecten   147.672 230.371
Vorderingen     75.000 0
Totaal aan activa     222.684 230.371
           
Passiva          
Eigen vermogen en        
bestemmingsgelden     3.000 3.000
Erfenis       75.000 98.108
Uitkeringsreserve     144.684 129.263
schulden       0 0
Totaal aan passiva     222.684 230.371
           
Baten en lasten    2017 2018
           
Inkomsten        
giften       11.393 55.172
erfenis       75.000 23.108
opbrengst vermogen     159 36
Totaal       86.552 78.316
           
Uitgaven          
kroniek/kalenders/brieven 455 475
bankkosten     167 192
overige kosten     0 74
Totaal       622 741
           
Resultaat vóór uitkeringen 86.552 77.575
goedgekeurde projecten   2.000 69.889
        84.552
           
toegevoegd erfenis   75.000 23.108
Naar uitkeringsreserve   8.930 -15.421
Totaal       84.552 7.687
           
           
Goedgekeurde projecten   2017 2018
           
bijdrage bloemen Pasen   500 500
Wierookatelier 0 1500
Restauratie fresco's 0 42.000
Byzantijnse pontificalia   1.500 0
Werkkapitaal iconographie 0 10.000
Herstel schoorsteen 0 15.889
Totaal       2.000 69.889