Privacyverklaring in het kader van de AVG

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Sint Benedictus.
Door middel van deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, is de secretaris van de Stichting  de (verwerkings)verantwoordelijke.
Op de verwerking van persoonsgegevens was voorheen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing, en is dat per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We spitsen ons toe op de nieuwe Europese wetgeving

Verwerkingsverantwoordelijke
De (verwerkings)verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
De Stichting heeft de secretaris als Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. U kunt de secretaris bij klachten of vragen benaderen via het emailadres in de linker kolom onderin de site.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Donaties

Verwerking van persoonsgegevens 
Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.

Doelen verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te voeren. In het kader van deze overeenkomst kunnen wij de volgende doelen onderscheiden:

  • Administratieve doeleinden
  • Correspondentie met betrekking tot donaties
  • Contactmogelijkheden
  • Informeren middels een jaarlijkse nieuwsbrief, de Kroniek van Chevetogne

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

Derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn. In dat geval zullen we dat in samenspraak met u doen.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers geraadpleegd of verwerkt, die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben.
Ook met betrekking tot derde partijen zullen wij maatregelen treffen, indien dat van toepassing is. Zo zullen wij indien van toepassing met de derde partij die uw gegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst (AVG) sluiten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.Op dit moment is er geen sprake van een derde partij.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.
Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u hiervoor contact opnemen met de secretaris van de stichting via het emailadres secretariaat@sintbenedictus.nl